loader image

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden B en J Media

Artikel 1 – Bedrijfsinformatie

B en J Media is gevestigd aan de Tandwielstraat 99, 3077 XJ Rotterdam, Nederland. Het bedrijf is
geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 74124978 en is een marketingbureau
dat gespecialiseerd is in het genereren van kwalitatieve afspraken namens onze klanten door middel van koude acquisitie.

Artikel 2 – Dienstverlening

2.1 Dienstverlening: 
B en J Media heeft als hoofddoel het maken van kwalitatieve afspraken voor onze
klanten door middel van koude acquisitie. We benaderen potentiële klanten
namens onze opdrachtgevers en trachten hen te interesseren voor de producten of
diensten van onze klant.

Artikel 3 – Tarieven en Betalingen

3.1 Tarieven en Betalingstermijnen: 
Voor elke klant wordt een specifiek bedrag per
gerealiseerde afspraak overeengekomen. Facturering vindt tweewekelijks plaats
en omvat alleen de afspraken die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Artikel 4 – Afspraken en Opvolging

4.1 Verantwoordelijkheid voor Opvolging: Na het inplannen van afspraken door B en J Media is de
opdrachtnemer (klant) volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van de geplande afspraken. Afspraken die zijn ingepland maar niet hebben plaatsgevonden, kunnen niet worden teruggedraaid.

4.2 Terugbetalingen
:
Terugbetalingen zijn alleen mogelijk als de opdrachtgever aantoonbaar kan maken
dat B en J Media niet heeft gehandeld volgens de overeengekomen afspraak. Het
is aan de klant om de schending van de overeenkomst aan te tonen.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid

5.1 Vertrouwelijkheid van Klantinformatie: 
Alle informatie die de klant aan B en J Media verstrekt,
wordt beschouwd als vertrouwelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. B en J Media zal de vertrouwelijkheid van deze informatie respecteren en beschermen.
Opdrachtnemer zal alle
vertrouwelijke informatie die hij verkrijgt tijdens de uitvoering van de overeenkomst geheimhouden en deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of opdrachtnemer wettelijk verplicht is deze informatie te verstrekken.

 

Artikel 6 – Creatieve Inhoud

6.1 Intellectueel Eigendom: Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot de door hem ontwikkelde materialen en/of diensten. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer de door
opdrachtnemer ontwikkelde materialen te kopiëren, te reproduceren, te verkopen of op enige andere wijze openbaar te maken of te gebruiken

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Beperkte Aansprakelijkheid: 
B en J Media is niet aansprakelijk voor eventuele
fouten, vertragingen, schade of andere geschillen die voortkomen uit de dienstverlening. Klanten begrijpen dat wij als tussenpersoon fungeren bij het maken van afspraken en dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de opvolging bij hen ligt.

Artikel 8 – Duur en Beëindiging van Overeenkomsten

8.1 Opzegbaarheid van Overeenkomsten
: Overeenkomsten tussen B en J Media en klanten zijn
maandelijks opzegbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met één maand. Beide partijen kunnen de samenwerking te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Na opzegging blijft de afgesproken maandelijkse afname van het aantal afspraken gehandhaafd tot het verstrijken van de 30-dagen opzegtermijn.

Artikel 9 – Geschillenbeslechting

9.1 Geschillenoplossing
: Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, tenzij opdrachtgever binnen een maand na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan opdrachtnemer
te kennen geeft voor de beslechting van het geschil een andere bevoegde rechter te willen aanwijzen.

9.2 Geschillen: In geval van geschillen tussen B en J Media en de opdrachtgever zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in der minne te schikken, alvorens juridische stappen te ondernemen.

9.3 Rekening bij Voicemail of No show: Indien de opdrachtgever er niet in slaagt binnen een uur na de geplande afspraak B en J Media op de hoogte te stellen van de voicemail / no show, behoudt B en J Media het recht om een vergoeding in rekening te brengen. Dit geldt ook voor afspraken waarbij opdrachtgever persoonlijk aanwezig dient te zijn.

9.3 Informatievoorziening: Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om B en J Media binnen een uur na de geplande afspraak op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, annuleringen of no-shows. Bij gebrek aan tijdige communicatie behoudt B en J Media zich het recht voor om de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 10 – Toepasselijke Wetgeving

10.1 Nederlandse Wetgeving
: Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten
en geschillen.

Artikel 11 – Telecommunicatiewet

11.1 Naleving van de Telecommunicatiewet: 
Bij het uitvoeren van onze diensten zijn wij niet
aansprakelijk indien de regels van de Telecommunicatiewet worden overtreden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor naleving van deze wet.

Artikel 12 – Contactinformatie

12.1 Juridische en Contactinformatie: 
Voor alle juridische aangelegenheden en vragen met
betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via
info@benj.media

Artikel 13 – Laattijdige Betaling

13.1 Consequenties: Betalingstermijn: De betalingstermijn voor onze facturen is 10 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Telaat Betalen: Indien de betaling van een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de volgende maatregelen te nemen:

a. Herinneringen en Aanmaningen: Wij kunnen één of meerdere herinneringen en aanmaningen sturen om u op de hoogte te stellen van de openstaande betaling.

b. Rente: Er zal een rente in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van volledige betaling. Deze rente zal in overeenstemming zijn met de wettelijke rentevoet.

c. Incassokosten: In geval van verder uitblijven van betaling, kunnen wij de maximale toegestane kosten voor de incasso van de openstaande factuur in rekening brengen, inclusief eventuele gerechtelijke kosten.

 13.2 Bezwaren tegen een factuurAlle bezwaren tegen een factuur dienen te worden ingediend vóór de vervaldatum van de betreffende factuur.

Opschorting van Dienstverlening: Wij behouden ons tevens het recht voor om de levering van producten of diensten op te schorten totdat de openstaande facturen volledig zijn voldaan.

Schadevergoeding: Eventuele schade die voortvloeit uit het
niet tijdig betalen van facturen, zal door de schuldenaar worden vergoed.

 

Artikel 14 – Wijzigingen en aanvullingen

14.1 Wijzigingen algemene voorwaarden: Opdrachtnemer
is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Gewijzigde of aangevulde voorwaarden treden in werking 30 dagen na bekendmaking
aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde of
aangevulde voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 15 – wijzigingen in onze diensten

15.1 Wijziging Diensten: Wij behouden ons het recht voor om onze diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, wanneer wij van mening zijn dat
dit de prestaties van de diensten zal verbeteren.

15.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van dergelijke wijzigingen in onze diensten van welke vorm ook mogelijk. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in onze diensten en dat u deze algemene voorwaarden regelmatig moet controleren.

15.3 Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen in onze diensten, dient u deze niet langer te gebruiken en/of uw account bij ons te sluiten.

15.4 Wij behouden ons ook het recht voor om uw toegang tot onze diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beperken of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid voor ons, ook wanneer dit leidt tot een contractbreuk vanuit de kant van B en J
Media.

15.5 Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en alle wijzigingen die wij daarin kunnen aanbrengen.

Artikel 16 – Ondertekening

16.1 Ondertekening: Deze voorwaarden zijn van kracht zodra ze zijn geaccepteerd door de opdrachtgever. Acceptatie kan plaatsvinden door ondertekening van de overeenkomst waar deze voorwaarden deel van uitmaken, of door akkoord te gaan met de voorwaarden via elektronische communicatie, zoals e-mail of het invullen van een online formulier.

Artikel 17 – Fraudepreventie

17.1 Fraudepreventie: We nemen fraudepreventie serieus en doen er alles aan om fraude te voorkomen en onze klanten te beschermen.

17.2 Frauduleuze activiteiten: We tolereren geen enkele vorm van frauduleuze activiteiten en zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen en aan te pakken.

17.3 Verificatie van transacties: Om fraude te voorkomen, behouden we ons het recht voor om alle transacties te verifiëren en te controleren op verdachte activiteiten.

 Artikel 18 – Tarieven en BTW

Alle tarieven die wij vermelden zijn exclusief btw, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

18.1 Indien van toepassing, zal btw worden toegevoegd aan het tarief en aan u worden doorberekend in overeenstemming met de geldende wetgeving.

18.2 U bent verantwoordelijk voor alle btw-gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot het betalen van eventuele verschuldigde btw.

18.3 Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven en prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen tenzij een eerder overeenkomst is ondertekend met een digitaal document door beide partijen.

18.4 Eventuele wijzigingen in onze tarieven en prijzen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe klanten, en voor bestaande klanten na het verstrijken van de huidige abonnementsperiode.

18.5 Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en alle wijzigingen die wij daarin kunnen aanbrengen.

18.6 U bent verantwoordelijk voor het controleren van onze website en onze communicatiekanalen voor eventuele wijzigingen in onze tarieven en prijzen.

18.7 Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen in onze tarieven en prijzen, dient u uw account bij ons te sluiten en geen verdere gebruik te maken van onze diensten.

18.8 Onze tarieven en prijzen zijn onderhevig aan de toepasselijke wet- en regelgeving en kunnen veranderen als gevolg van veranderingen in deze wet- en regelgeving.

 

Artikel 19 – Vergeten of Verzetten van Afspraken door Opdrachtgever

19.1 Vergeten of Verzetten van Afspraken: 
Indien de opdrachtgever een geplande afspraak
vergeet of besluit deze te verzetten, en dit leidt tot de annulering van de afspraak vanwege de prospect (de beoogde gesprekspartner), is dit niet te wijten aan de opdrachtnemer (B en J Media) en dat maakt de afspraak wanneer hij door gaat of niet wel factureerbaar.

19.2 Niet-Verwijtbaarheid: B en J Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de acties of
nalatigheid van de opdrachtgever in dergelijke gevallen. B en J Media zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen of verlies als gevolg van dergelijke afspraken die worden vergeten of verzet door de opdrachtgever, waarbij de prospect de afspraak annuleert.

Deze clausule beschermt B en J Media tegen onvoorziene omstandigheden waarover zij geen controle heeft, zoals het gedrag van de opdrachtgever of de prospect met betrekking tot de geplande afspraken.
Het is belangrijk om te onthouden dat juridisch advies altijd sterk wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de clausules volledig in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en jouw specifieke situatie.